Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Řád

Definice

Definice použitých pojmů:

Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, ale jejíž zvláštní ustanovení ukládají způsobilost k právním úkonům. Tato osoba či organizační jednotka je způsobilá prodlužit záruku na zakoupené zařízení, přihlásit se na akce, k odběru newsletteru a odeslat žádost o obchodní nebo finanční nabídku.

Správce – správcem údajů je společnost 3gon Positioning s.r.o., sídlící v Praze 5, Prvomájová 1262/33, zapsaná v Obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 07724861, pro kterou jsou vedeny registrační spisy u Krajského soudu v Hradci Králové. Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a ukládání těchto údajů probíhá na zabezpečených serverech.

Řád – tento Řád

Servis – internetové stránky s adresou 3gon.eu, prostřednictvím kterých se může uživatel seznámit s nabídkou společnosti, prodloužit si záruku, zeptat se na produkt nebo na možnost financování, požádat o servis, přihlásit se na akce, které ho zajímají nebo se přihlásit k odběru newsletteru.

Produkty – produkty nabízené na webových stránkách.

Přihlašovací zóna – stránka, na které si můžete stáhnout návody k nabízeným produktům. Vyžaduje přihlášení a poskytnutí údajů, jako je: e-mailová adresa, telefonní číslo, název a adresa společnosti, IČO, kraj, druh činnosti a typ Vašeho zařízení.

Interaktivní formulář – formuláře umístěné na webové stránce, které umožňují např. přihlásit se na akce, zeptat se na produkty a na financování, odeslat žádost o službu apod.

Registrační formulář – formulář, jehož správné vyplnění umožní přístup do přihlašovací zóny.

Newsletter – informace zaslané e-mailem, které obsahují obchodní sdělení, tj. propagační sdělení a sdělení neobchodního charakteru, obsahující informace o podstatných změnách pro uživatele.

Akce  všechna placená i neplacená setkání, konference, školení, webináře a večírky pořádané správcem.

Obecné informace

3gon Positioning s.r.o. edituje a spravuje webové stránky 3gon.eu (webové stránky), které zpřístupňuje svým uživatelům. Pro správné používání webových stránek si musí uživatel nainstalovat programy Adobe Reader a Flash Player a nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby umožňoval čtení souborů ve formátu JavaScript.

Odpovědnost

3gon Positioning s.r.o. prohlašuje, že prezentace produktů na webových stránkách slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku stanovenou předpisy občanského zákoníku. Fotografie produktů/dekorace jsou pouze ilustrační a jejich skutečný vzhled a barva se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny na fotografiích. 3gon Positioning s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu některých technických parametrů výrobků a jejich vzhledu. Společnost nezaručuje, že zveřejněné technické údaje neobsahují žádné nedostatky nebo chyby. Dekorace, jakož i prvky dekorace uvedené na webových stránkách nepředstavují obchodní nabídku společnosti 3gon Positioning.

Autorská práva

Všechna autorská práva a práva duševního vlastnictví webových stránek a jejich grafických prvků, jako jsou fotografie, kresby, grafika, texty a další obsah, náleží společnosti 3gon Positioning s.r.o. Webové stránky a všechny jejich prvky jsou chráněny následujícími právními předpisy:

 • zákonem ze dne 1. února 2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanský zákoník

Používání webových stránek je povoleno pouze v rozsahu definovaném jako „uživatel“ webových stránek a po přijetí řádu lze využívat i přihlašovací zónu. Používání webových stránek jiným způsobem vyžaduje uzavření příslušné písemné dohody s 3gon Positioning s.r.o.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná ustanovení

 1. V souvislosti s provozováním webových stránek je 3gon Positioning s.r.o. držitelem informací o uživatelích webových stránek pocházejících z interaktivních formulářů a registračních formulářů zveřejněných na webových stránkách, které poskytují uživatelé dobrovolně. Zpracování zahrnuje osobní údaje, kontaktní údaje, přihlašovací jména a přístupová hesla společností, které se zaregistrují na webových stránkách. Informace obsažené v systémových logách (např. IP adresa) používá společnost 3gon Positioning s.r.o. pro technické účely, pro účely IT ochrany webových stránek a pro účely zabezpečení webových serverů.
 2. IP adresy se používají ke shromažďování obecných statistických údajů používaných k analýze zobrazení webových stránek uživateli.
 3. Údaje o uživatelích webových stránek se používají pro následující účely:
 • zajištění péče o zákazníka a poskytování služeb souvisejících s jeho činností;
 • plnění záručních podmínek a pozáručních služeb;
 • získání zpětné vazby od zákazníků na produkty a služby;
 • provedení průzkumů;
 • poskytování informací o nejnovějších produktech a službách;
 • pořádání soutěží a promo akcí;
 • příprava a zasílání obchodních nabídek (v případě využití interaktivního formuláře u produktů – Dotaz na produkt);
 • posouzení pracovních nabídek.

Registrace v přihlašovací zóně

 1. Registrací v přihlašovací zóně vyjadřuje uživatel webových stránek souhlas s poskytnutím svých osobních údajů, uvedených v registračním formuláři společnosti 3gon Positioning s.r.o. a přijímá podmínky zásad ochrany osobních údajů.
 2. Vyplněný formulář je základem pro ověření údajů uživatele. Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu svoje přihlašovací jméno a heslo. Heslo pro přístup do přihlašovací zóny si může změnit pomocí funkce přihlašovací zóny.
 3. Uživatel se zavazuje neposkytovat své přihlašovací jméno a heslo třetím osobám.

Správce údajů

 1. Správce zpracovává údaje osob přihlášených k odběru newsletteru a používajících přihlašovací zónu a interaktivní formuláře na webových stránkách. Uživatel poskytuje své osobní údaje společnosti 3gon Positioning s.r.o., čímž vyjadřuje souhlas s umístěním osobních údajů do databáze osobních údajů 3gon Positioning, vlastníka webových stránek 3gon.eu, a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Osobní údaje se zpracovávají:

a. v souladu s předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů

b. v souladu se zásadami ochrany osobních údajů,

c. v rozsahu a za účelem nezbytným pro vytvoření obsahu smlouvy, její změně nebo ukončení a také za účelem řádného provedení služeb poskytovaných online.

d. v rozsahu a za účelem nezbytným pro uspokojení oprávněných zájmů a zpracování, které neporušuje práva a svobody osoby, jejíž údajů se to týká:

 • v rozsahu a za účelem odpovídajícím souhlasu uživatele, který se přihlásil k odběru newsletteru
 • v rozsahu a za účelem odpovídajícím souhlasu uživatele, který se přihlásil na akci prostřednictvím interaktivního formuláře
 • v rozsahu a za účelem odpovídajícím souhlasu uživatele, který si prodloužil záruku na zakoupené zařízení
 • v rozsahu a za účelem odpovídajícím souhlasu uživatele, který se zaregistroval v přihlašovací zóně,
 • v rozsahu a za účelem odpovídajícím souhlasu uživatele, který odeslal servisní požadavek.

3. Každá osoba, jejíž údajů jsme správcem, má právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitky nebo právo podat stížnost dozorovému orgánu.

4. K výmazu osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo vznesení právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

5. Správce nesdílí osobní údaje s jinými subjekty, než jsou subjekty oprávněné na základě příslušných právních předpisů.

6. Osobní údaje zpracovávají pouze osoby pověřené správcem nebo osoby, se kterými správce úzce spolupracuje.

Soubory cookies

 1. Webové stránky 3gon.eu používají soubory „cookies“. „Cookie“ je malý textový soubor odeslaný webovou stránkou do zařízení uživatele, sloužící například ke shromažďování informací o aktivitě na dané webové stránce.
 2. V každém prohlížeči existuje možnost změny nastavení souborů „cookies“, neboli volby zda mají být povoleny či ne a rovněž možnost jejich odstranění. Uživatel automaticky přijímá soubory cookies, používané webovými stránkami 3gon.eu, pokud nezmění jejich nastavení.
 3. Webové stránky 3gon.eu používají soubory „cookies“ za účelem analýzy webové aktivity, správného zobrazení webových stránek v zařízení uživatele a za účelem přihlášení do zákaznické zóny. Jedná se o tzv. relační soubory „cookies“ (dočasné soubory), díky kterým bude uživatel rozpoznán a zůstane přihlášen na každé stránce webových stránek.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré dotazy a připomínky týkající se podmínek používání webových stránek a ochrany osobních údajů zasílejte prosím přímo na adresu info@3gon.eu.
 2. Dodatečné osobní údaje, jako je e-mailová adresa, se shromažďují pouze na místech, na kterých uživatel výslovně souhlasil s jejich poskytnutím. Výše uvedené údaje ukládáme a používáme pouze pro účely nezbytné k provedení zadané funkce.